My, Młynarze z Młyna Papierni

Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa “Młyn Papiernia” tworzą ludzie w różnym wieku, przedstawiciele różnych zawodów, których połączyło miejsce – Młyn Papiernia oraz wspólna pasja – ochrona dziedzictwa kulturowego i krajobrazu.

Młynarze logo

Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa „Młyn-Papiernia” jest organizacją pożytku publicznego założoną w 1994 roku w celu kontynuacji działalności Ośrodka Naukowo-Dydaktycznego w Młynie Papierni.

Główne cele naszego Stowarzyszenia, zgodnie ze Statutem, to:

  • propagowanie i realizacja idei ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego jako wspólnego dobra, które należy zachować dla przyszłych pokoleń;
  • sprzyjanie wartościom uniwersalnym i działalność na rzecz zbliżenia różnych społeczności poprzez wzajemne poznanie kultury, nauki i praktyki życia codziennego;
  • rewaloryzacja zabytkowego zespołu Młyna-Papierni w Barlinku;
  • rewaloryzacja zabytkowego zespołu dworsko-parkowego w Niepołcku.

Nasze cele realizujemy nawiązując bezpośrednie kontakty i współpracę z osobami zainteresowanymi naszą działalnością, stowarzyszeniami, samorządami i instytucjami. Organizujemy i uczestniczymy w pracach oraz programach na rzecz zachowania dziedzictwa, prowadzimy działalność wydawniczą i informacyjną oraz edukacyjną. Podejmujemy również odpłatną działalność z zakresu ochrony zabytków dla uzyskania środków przeznaczonych w całości na działalność statutową.


Zarząd Stowarzyszenia

Prezes Zarządu – Małgorzata Cykalewicz

V-ce Prezes Zarządu – Paweł Cichecki

V-ce Prezes Zarządu – Grzegorz Straszewski

Skarbnik – Mateusz Kurzawski

Sekretarz – Alicja Cykalewicz Tymbarska

Członek Zarządu – Jerzy Milewski